حنجره ای نذرامام حسین (ع) (( حنجره ای نذرامام حسین (ع) )) خوشم که حنجره ام نینوای توست حسین وبلاگ مداح اهل بیت (ع) رجبعلی لطفی خلف عنوان وبلاگ بر مبنای وصیت برادر شهیدم سردارپاسدارومداح اهل بیت (ع)لطفعلی لطفی خلف که فرمود.برادرحنجره ات رانذر امام حسین واهلبیت ع کن عهدکن فقط برای آنها بخوانی وازهیچکس جزخداواهل بیت ع چشم داشی نداشته باشی هرچه بخواهی خداعنایت می کند به لطف خدا و یاری اباعبدلله تابحال به این وصیت عمل کردم.ویاد ندارم دراین35سال نوکری این خاندان پولی ازکسی گرفته و یا چشم داشتی داشته باشم امیدوارم بااین وبلاگ بتوانم خدمتی به مداحان و ذاکران اباعبدلله ع انجام دهم http://soogname.mihanblog.com 2020-02-26T15:13:57+01:00 text/html 2019-09-08T15:45:01+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف علیُ مع‌الحق و حق با علیست http://soogname.mihanblog.com/post/4211 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">حضرت عباس(ع)-مدح و شهادت</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">علیُ مع‌الحق و حق با علیست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که ماکو ولی ، بعدش الا علیست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">محمد علی است و زهرا علیست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که کارِ خدا دستِ مولا علیست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">علی گویم و گفته‌ام بارها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چه کم باشد اینگونه بسیارها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">علی جلوه‌ای کرد و تکرار شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">علی عازمِ قلبِ پیکار شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">علی بارِ دیگر که کرّار شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">علی شد جوان و علمدار شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">ابالفضل یعنی که مولا علی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">صد و سی و سه مرتبه یاعلی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">فقط اوست تیغّ دو دَم میزند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و مانندِ حیدر عَلم میزند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">همینکه به میدان قدم میزند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چپ و راست را هِی بهم میزند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به پیشانیش نقشِ زردِ علیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که این دستمالِ نبرد علیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر اینچنین عزمِ میدان کُنَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">پیشمان شوند و پریشان کُنَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">حرم را پِیِ خود رجز خوان کُنَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">زَنَد ضربه و یاحسن جان کُنَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">زَنَد باحسین و زَنَد باحسن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">کِشد یاحسین و کِشد یاحسن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">میانِ حرم مرکبِ کودکان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به میدان ولی کوهِ آتشفشان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">میانِ حرم خادم این و آن</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به میدان ولی مَردِ تیغ و کمان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">رقیه از این دوش سر برنداشت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که از دوشِ او جایِ بهتر نداشت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">امیر است و آواره زینب است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">کفیل است و بیچاره زینب است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">ولی او فقط چاره زینب است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">بگو که همه کاره زینب است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">همیشه حرم را بهم میزند </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که دل میبرد تا قدم میزند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر خیلِ مژگانِ گیرا نبود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر برقِ چشمانِ آقا نبود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و اینقدر خوش قدّ و بالا نبود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چه میشُد که اینقدر زیبا نبود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">ببین آخر از دور چشمش زدند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">خدایا چه بدجور چشمش زدند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نشان داد چشمانِ خود را به آب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">لبِ خشک و سوزانِ خود را به آب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و نوزادِ بی جانِ خود را به آب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">فرو کرد دستانِ خود را به آب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">پُر از آب شد مَشکِ آب آورش</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">خجالت کشید از دو دستِ تَرَش</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به سویِ حرم راه طفلان گرفت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که از بارشِ تیر باران گرفت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">دو بازویِ او تیغِ بُران گرفت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">ولی مَشک را او به دندان گرفت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نَفَس زد به تاب آمدم صبر کن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که خانم رُباب آمدم صبر کن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">شد از تیرها خریدار پشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که خَم شد به مَشک و پدیدار پشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">شده زیرِ رگبار خونبار پشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به مقتل نوشتند شد خار پشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">ولی حیف تیری به مَشکش نشست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و تیرِ دگر قابِ چشمش شکست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چه شد حرمله روی زانو نشست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که تیرش میانِ دو اَبرو نشست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نوکِ نیزه‌ای سمتِ پهلو نشست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">عمودی به سر خورد و بر او نشست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">عمو از سرِ زین زمین ریخت ریخت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">سپاهی سرش از کمین ریخت ریخت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">سر و وضعِ او را بِهَم ریختند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به نیزه عمو را بِهَم ریختند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به تیغی گلو را بِهَم ریختند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">کشیدند و مو را بِهَم ریختند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">حرامی همه پشتِ هم آمدند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">پس از او ارازل حرم آمدند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">پس از او دلِ زارِ خواهر شکست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">یتیمی زمین خورد و از پَر شکست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و سیلی چنان خورد که سر شکست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که دندان شیریِ دختر شکست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">یتیمی عمو گفت او را زدند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">چه کج رویِ نیزه عمو را زدند</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><font size="2"><b>لطفی</b></font></font><br><font color="#000066"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2"></font></span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></p> text/html 2019-09-07T17:16:25+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف مگر از عمر پدر غیر پسر می‌ماند http://soogname.mihanblog.com/post/4209 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اکبر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مگر از عمر پدر غیر پسر می‌ماند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که جوان در نظر او به جگر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">سالها بود کنار تو فقط میگفتم</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که برای من از این عمر پسر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خواستم راه رَوی یک دو قدم ، میدیدم</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعتی بعد برایم دو سه پَر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">زودتر از نفس اُفتاده‌ام از تو که بگویند همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که جوانمُرده در این دشت مگر می‌مانَد؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پسری را که روی چشم بزرگش کردم</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بر عبا نیز به اما و اگر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">کاش میشد که مرا جمع کنی میخندند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خواستم پا شوم از خاک کمر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اکبری داشتم و حال چرا اکبرهاست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که تنِ تو به تن چند نفر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">رفتم از هر طرفی جمع کنم قدت را</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نیمه‌ای در بغل و نیمِ دگر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بازوی مادرم و بازوی تو مثل هم اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">زخم پهلوی تو بر ضربه‌ی در می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">میکشم از بدنت نیزه و تیغ و مِقراض</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">باز بر سینه‌ی تو چند تبر می‌مانَد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">میکشندم ز روی خاک عموهایت وای</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2">عمه با جمعیّتی شوم نظر می‌مانَد</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><font size="2">حسن لطفی</font></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2"></font></span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></p> text/html 2019-09-07T17:15:24+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف هیچ بابایی نبیند آنچه را من دیده ام http://soogname.mihanblog.com/post/4208 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اکبر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هیچ بابایی نبیند آنچه را من دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">من جوانم را غریق موج آهن دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مثل باران می چکید از دست هایم پیکرش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هستی ام را روی دستم اربن اربن دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک تنه میرفت بر جنگ علی نشناس ها</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">وقت برگشتن تنش را چند صد تن دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">لشکری دستش به خون لاله ام رنگین شده</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">قاتلش را یک نفر نه جمع دشمن دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بی دفاع از کوچه های سنگ و آهن می گذشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مادرم را در وجودش خوب روشن دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هر چه با غم ناز رویش را کشیدم برنگشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2">خون مانده در گلویش را کشیدم برنگشت</font></span></font></p><font color="#000066"><font size="2">کردی</font></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span> text/html 2019-09-06T12:06:57+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف گمان مدار كه چون سنگ خاره ایم همه http://soogname.mihanblog.com/post/4207 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">امام زمان<br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">گمان مدار كه چون سنگ خاره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">كه در غم تو دلی پر شراره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چراغ هم به شب ما نمی زند سوسو</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">كه آسمان بدون ستاره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این دو ماه عزا بیشتر ز هر ماهی</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">به انتظار طلوعی دوباره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خودت به ما سمت نوكری عطا كردی</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">وگرنه بی تو كه ما هیچ كاره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">به عشق جد تو فریاد میزنیم حسین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اذان عشق، سر هر مناره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">برای آنكه دلت را بیاوریم به دست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">میان روضه پی راه چاره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چه راه چاره ای امشب به پیش دیده ی ماست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دخیل بسته ی یك گاهواره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بیا و روضه بخوان صبح و شام مثل رباب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بخوان كه منتظر یك اشاره ایم همه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دم غروب شبیه رباب غمگینِ</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2">ربودن بدن شیرخواره ایم همه</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2">بیلبانی<br></font></span></p> text/html 2019-09-06T08:03:42+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف رباب لشگر خود را به دست اقا داد http://soogname.mihanblog.com/post/4206 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علی اصغر<br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رباب لشگر خود را به دست اقا داد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خدا کند نرود پیش اش آبروی رباب</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علی بهانه گرفت جای آب تیر آمد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سفید شد همان لحظه تار موی رباب</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong><span id="more-22389"></span></strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>غروب روز دهم بعد عصر عاشورا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>کسی نبود نباشد به جست و جوی رباب</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تمام نفرتم از خنده های حرمله بود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>همان که قهقهه میزد به های و هوی رباب</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خدا کند که نباشد سر علی اصغر</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سری ز نیزه زمین خورد پیش روی رباب</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>&nbsp;محمد مهدی نسترن</strong></font></p> text/html 2019-09-06T08:01:19+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف نمانده شیر برای رباب عزیز دلم http://soogname.mihanblog.com/post/4205 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علی اصغر<br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نمانده شیر برای رباب عزیز دلم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تو را به جان عزیزت بخواب عزیز دلم</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تو رو به قبله ای از تشنگی و می‌گردد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>برای تو جگر آب، آب عزیز دلم</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong><span id="more-22477"></span></strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>هنوز راه نیفتاده ای مبارز من</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مکن برای شهادت شتاب عزیز دلم</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بگو برای سه شعبه میان این همه یل!</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چرا گلوی تو شد انتخاب عزیز دلم</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نگو که می شود آخر محاسن بابا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به خون حلق ظریفت خضاب عزیز دلم</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دعای آب نشد مستجاب حیف اما</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دعای حرمله شد مستجاب عزیز دلم</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>میلاد حسنی</strong></font></p> text/html 2019-09-06T08:00:11+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف بر درِ خیمه نشسته است و خبر می‌گیرد http://soogname.mihanblog.com/post/4204 <p style="text-align: center;"><strong>علی اصغر ع<br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>بر درِ خیمه نشسته است و خبر می‌گیرد</strong><br> <strong>خبرت را زِ منِ سوخته پَر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>چه کنم خیمه روم یا نروم آه ، رباب</strong><br> <strong>بیشتر صبر کند درد کمر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span id="more-22373"></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>دستِ من نیست اگر دست به پهلو دارم</strong><br> <strong>دستِ او نیست اگر دست به سر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>کاش میشد نَفَسی… یا که تکانی بخوری</strong><br> <strong>دارد از شرمِ حرم قلبِ پدر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>چار پایان همه خوردند بجای تو از آب</strong><br> <strong>چقدر آب لبِ طفل مگر می‌گیرد؟</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>مادرت گفت برو لیک بپوشان او را</strong><br> <strong>این سفیدیِ گلو زود نظر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>مادرت گفت برو رو مزن اما آقا</strong><br> <strong>تو اگر رو بزنی هلهله سر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>هرطرف می‌نگرم تیرِ سه‌شعبه آنجاست</strong><br> <strong>آه این تیر مگر جا چقدر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>تیرش آنقدر مهیب است به هرکس بخورد</strong><br> <strong>می‌شود رد زِ گلو و به جگر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>بعدِ پیراهن من نوبتِ قنداقه‌ی توست</strong><br> <strong>حرمله دارد از آن دور خبر می‌گیرد</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>سرِ قبرِ تو زِ من پیرزنی می‌پرسد</strong><br> <strong>سرِ نوزاد به سرنیزه مگر می‌گیرد؟</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;حسن لطفی</strong></p> text/html 2019-09-06T07:58:23+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف نگاهی با تبسم بی خبر انداختی رفتی http://soogname.mihanblog.com/post/4203 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نگاهی با تبسم بی خبر انداختی رفتی</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه آتش بود بر جان پدر انداختی رفتی؟</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"> <font color="#000066"><strong>به یک الله أکبر با اذان اکبری ، اصغر!</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه شد؟ غیر از مرا در پشت سر انداختی رفتی</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong><span id="more-22416"></span></strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"> <font color="#000066"><strong>به قلب من – من بی بال و پر – تیر هلاکت را</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>به مادر هم کمانی بر کمر انداختی رفتی</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"> <font color="#000066"><strong>جگر از تشنگی ، از داغ اکبر ، پاره شد ، دیگر</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه داغی بود بر پاره جگر انداختی رفتی؟</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"> <font color="#000066"><strong>به روی دوش من چشمت تماشای که را می کرد؟</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>که یک باره مرا هم از نظر انداختی رفتی</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"> <font color="#000066"><strong>تمام آسمان از خون تو پُر شد ، سلاحت بود</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>که گفته در دل لشکر سپر انداختی رفتی؟</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"> <font color="#000066"><strong>پدر دنبال تو می آید اما بر دل مادر</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه اندوهی چه آهی در سحر انداختی رفتی</strong></font></p><font color="#000066"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سید علی احمدی</strong></font></p> text/html 2019-09-06T07:55:32+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف مادری بین خیمه غمگین بود http://soogname.mihanblog.com/post/4202 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مادری بین خیمه غمگین بود</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">سرش از شرم رو به پایین بود</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پیش چشمان بانوان حرم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دیده اش پر شد از نم و شبنم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بانویی که دگر نظیر نداشت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">کودکش تشنه بود و شیر نداشت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دست خود را تکان تکان می داد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">کودکش تشنه داشت جان می داد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">چه کند با دل گرفتارش؟!</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">داد دست رقیه گهوارش</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پیش او هم علی نشد آرام</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">زینب آمد ولی نشد آرام</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">کودکی زیر لب در آن محفل</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">گفت با گریه یا ابوفاضل</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">آه، از شرم ساقی توحید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پیکرش بین علقمه لرزید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ناگهان نور مشرقین آمد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پدرش حضرت حسین آمد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">عمه گهواره را به آقا داد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">به دل مادرش تسلا داد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">گفت: او هم دلاوری شده است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تشنه ی جام کوثری شده است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">رفت آقا به سوی آن لشکر</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">رفت در روبروی آن لشکر</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">گفت: این طفل را چه تقصیر است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دست او نه کمان نه شمشیر است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">آتشی بر دل فلک خورده</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">لبش از تشنگی ترک خورده</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">نیست کس تا دوای او بدهد؟!</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">جرعه آبی برای او بدهد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">طفل خود را گرفت بالاتر</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">عمر سعد بود و یک لشکر</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بین شان سخت ولوله افتاد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ناگهان یاد حرمله افتاد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">گفت: برخیز و صید کن در دم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با سه شعبه تو هر دو را با هم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">قلب کون و مکان شراره گرفت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تیر را سوی شیرخواره گرفت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تیر از چله ی کمان رد شد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">در حرم حال مادرش بد شد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">طفل خنده به روی لب آورد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">روی دست پدر تلظی کرد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دست و پا زد میان آغوشش</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ذبح شد بچه گوش تا گوشش</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">سر اصغر میان یک دستش</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پیکرش شد از آن یک دستش</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">روضه، مافوق هر تصور شد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پدر از خون محاسنش پر شد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">عرش را داشت شعله ور می کرد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">متحیر به او نظر می کرد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">این همه اظطراب را چه کند؟!</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مانده حالا رباب را چه کند؟!</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">در عبا گرچه طفل پنهان بود</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">خونِ زیر عبا نمایان بود</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بیش از این بین این مسیر نماند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پیکرش را به پشت خیمه رساند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">وای از ناله ی مهیب رباب</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">وای از غربت عجیب رباب</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">رفت خیمه، نه این که دل بکند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">خواست گهواره را تکان بدهد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از دلش غصه بی گمان نرود</font></span></font></p><div><font color="#000066"> <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بعد از این زیر سایه بان نرود</font></span></font></div><div><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">جواد شیرازی<br></font></span></font></div> text/html 2019-09-06T07:54:20+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف زخم را اینبار بر قلب پدر می‌خواستند http://soogname.mihanblog.com/post/4201 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">زخم را اینبار بر قلب پدر می‌خواستند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مادر بی تاب را بی تاب تر می‌خواستند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">این هدف انگار با اهداف دیگر فرق داشت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">که برایش تیر انداز قَدَر می‌خواستند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دشمن نام علی بودند... ورنه چله ها</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تیرشان تک شعبه هم میشد اگر می‌خواستند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تیغ های ظالم بی رحم، خون می ریختند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">نیزه های وحشی خونخوار، سر می‌خواستند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از کبوترها کبوتروار تر پرواز کرد</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">حسینی<br></font></span></font></p> <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">گرچه او را کودکی بی بال و پر می‌خواستند <br></font></span> text/html 2019-09-06T07:53:06+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف تشنه شدی و ساقه ی شعله ورت شکست http://soogname.mihanblog.com/post/4200 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تشنه شدی و ساقه ی شعله ورت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">چون چوبِ خشک هر دو لب لاغرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">هر سو دوید مادر تو زمزمی نبود</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">طفل ذبیح خیمه، دل هاجرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با گریه ی تو هر دویمان آب می شویم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با گریه ات غرور پدر مادرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">نامت علی است، محترمی مثل مرتضی</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">این احترام، ارثیه ی حیدرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">می خواستم برای تو کاری کنم، نشد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">خیلی دلم برای دو پلک ترت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تا باد تیر حرمله از چله اش گذشت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مانند یاس خشک شده حنجرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تیزی یک پر از سه پر تیر، ذره ای</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بر بازویت کشید، عزیزم پرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">این حجم تیر کل تنت را گرفته است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مانند مادرم همه ی پیکرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">خون گلوی تو به روی صورت من است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از بس که بی هوا قدح کوثرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با فکر پاسخی که بگویم به مادرت</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بُهتم کنار جسم و تن بی سرت شکست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">حالا که می روی ز چه لبخند می زنی؟!</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">قد مرا همین نظر آخرت شکست <br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><font size="2">جواد شیرازی</font></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"></font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> </font><br> text/html 2019-09-06T07:51:57+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف این کوفیان تصمیم با تزویر می گیرند http://soogname.mihanblog.com/post/4199 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">این کوفیان تصمیم با تزویر می گیرند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">شش ماهه را از شیر، با یک تیر می گیرند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">شش ماهه را با یک سر از پوست آویزان</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">در بُهت چشم مادرش از شیر می گیرند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">داغ دلت را تازه می خواهند تا گودال</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">این تیرها از میخ در تاثیر می گیرند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با کار امروزش، برای حرمله فردا</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">در شام چندین مجلس تقدیر می گیرند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از برق حرص چشم هاشان دستگیرم شد</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از پشت خیمه رفتنت تصویر می گیرند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">در کوفه رسم میزبانی آب دادن نیست!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">وحید قاسمی<br></font></span></p> <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">زیر گلوی میهمان شمشیر می گیرند <br></font></span> text/html 2019-09-06T07:51:01+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف ای سپه کوفه آفتاب شدید است http://soogname.mihanblog.com/post/4198 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ای سپه کوفه آفتاب شدید است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">غنچه من‌ رنگ‌ آفتاب ندیده است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">جنگ شما با من است! طفل چکاره ست؟!</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">رنگ‌و روی ماه من‌چقدر پریده ست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">هلهله را بس کنید لرزه گرفته</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بچه شش ماهه هلهله&nbsp; نشنیده ست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">قطره اشکم‌ چکید زود زبان زد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">شیر نباشد غذاش اشک چکیده است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">قول به او داده ام که آب بگیرم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مادرش از غصه بین خیمه خمیده ست</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دست مرا یک نفر نشانه گرفته</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">فکر کنم‌موقع شکار رسیده است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">حرمله رویت سیاه باد!چه کردی؟</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">حنجره ب نازکش بریده بریده است</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">جز منِ بی کس بگو کدام غریبی؟</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از گلوی شیرخوار تیر کشیده است</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><font size="2">پورهاشمی</font></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"></font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> <br> </font><br> text/html 2019-09-06T07:50:02+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف از عطش مستی و در سینه شَرَر داری تو http://soogname.mihanblog.com/post/4197 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از عطش مستی و در سینه شَرَر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">گریه سر کرده ای و حالِ دگر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ظاهراً دستِ تو بسته است در این قنداقه</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بال ،واکرده ای وعزمِ سفر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">سر کشیدی که ببینند و گلو را بزنند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ای جگر گوشه ی من بسکه جگر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بی زره آمده ای حیدرِ در گهواره</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">نه به کف، تیغ گرفتی نه سپر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">حرمله عقده ی خود را سرِ تو خالی کرد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ارثی از محسن وافتادنِ در داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">بی هوا حنجرِ تو پاره شد وخون پاشید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">کِی ، توان ِ لگدِ تیرِ سه پر ،داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">من سرِ تشنکیِ تو به همه رو زده ام</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">پسرم جای، در این قلبِ پدر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">حنجرت پاره شده با ز به من می خندی</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ز ِ پریشانیِ حالم که خبر داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با چه روئی پسرم سوی حرم برگردم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مادری دلنگران ،دیده ی تر ،داری تو</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ترسم این است سرِ راسِ تو دعوا گردد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">طاقت نیزه سواری چقَدَر داری تو؟</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">خونِ تو کارِ علمداریِ عباس کند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">با همین پیکرِ بی سر شده ،سرداری تو</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><font size="2">نعمتی</font></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"></font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p><font color="#000066"> <br> </font><br> text/html 2019-09-06T07:48:36+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف آتش از سمت آسمان انگار زیر این آفتاب می آید http://soogname.mihanblog.com/post/4196 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:center;line-height:150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><b>حضرت علی اصغر(ع)-شهادت</b></font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2"><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">&nbsp;آتش از سمت آسمان انگار زیر این آفتاب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">عطش کودکان فراوان شد ناله ی آب آب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ماهی از جنس هاشمی تابان مشک بر دوش عازم میدان</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">چقدر این علم به قامت این پسر بو تراب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از یلان عرب نسب دارد یا علی یا علی به لب دارد</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">شاید او قصد فتح شب داردکه چنین بی نقاب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">طفل بی تاب توی گهواره همه را کرده است بیچاره</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">رفته عباس سمت نهر فرات جان مادر بخواب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">آری عباس غیرت الله است گفته بی آب بر نمی گردم</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">به سکینه چه قولها داده زود با این حساب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">مشک شرمنده گشت از ساقی چه بگویم بماند الباقی</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">ماه در چنگ عده ای یاغی قد کمان آفتاب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">طفل بی تاب در عبا پنهان میرود با پدر پسر میدان</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">همه گفتند وارث کوثر از چه رو با کتاب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">دید صیاد بچه آهو را به زمین تکیه داد زانو را</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">تیرش از چله ی کمان در رفت و عجب با شتاب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">خیمه ها را یکی یکی رد شد با غلاف اندکی زمین را کند</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">جسم اصغر به روی دستش بود وای دارد رباب می آید</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از تن چاک چاک ثار الله بوی سیب است در فضا اما</font></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><font size="2">از گلوی بریده ی اصغر بوی سیب گلاب می آید</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><font color="#000066"><font size="2">رستگار</font></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></p> text/html 2019-09-06T07:45:31+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف از ازل در جام ِ جانش داشت عشقِ لم یزل http://soogname.mihanblog.com/post/4195 <div class="C-post"><div class="CenterPost"><p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#000099"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2"><b>حضرت قاسم بن الحسن(ع)-مدح</b></font></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">از ازل در جام ِ جانش داشت عشقِ لم یزل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">قاسم بن المجتبی(ع)، فرمان پذیرِ بی بدل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">متن بازوبند او تلفیقی از ایثار و عشق</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شد رجزهایِ گوهربارش خودِ خیرالعمل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">در مرامش حفظِ ناموس ارجحیّت داشت و</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شد برای اهل عالم، غیرتش ضرب المثل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">سمبلِ از جان گذشتن بود و با اذن عمو</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">گفت بسم الله را و شد هماوردش اجل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">با غضب ابرو گره میکرد و میچرخاند چشم</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مثلِ بابایش حسن(ع) در صحنۂ جنگ جمل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">سیزده ساله ست اما در مسیرِ رزم او</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">سخت جان دادند؛ بی تیر و سپر شیرانِ یَل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یکّه می تازید و افتادند فوراً یک به یک</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">آن حرامی های باقی مانده از لات و هُبل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">بسکه با شیرینیِ طعم شهادت شد عجین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">از لبِ شمشیر او میریخت در میدان، عسل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">بد نظر خورد و تنش شد نیزه باران و نماند؛</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">محض ِ لبهای عمو یک جایِ سالم لااقل</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" color="#000099"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">رفت اما کاشکی می ماند تا جای پدر...</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><font size="2"><font color="#000099">چشم هایِ عمه زینب(س) را بگیرد رویِ تل</font>!</font></span></p></div></div> text/html 2018-08-24T09:00:25+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو http://soogname.mihanblog.com/post/4194 <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>به فَدایِ پرِ قنداقِ علی اصغرِ تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>می زنم دست بروی دست چکاری کردم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>با چه رویی بشوم روبرو با مادر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span id="more-18426"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>حاضرم بر سر بازار به خیرات روم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>ننشیند پَرِ خاکی به سرِ خواهرِ تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>بر سر من ، همه تفریح کنان سنگ زدند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>وای بر صورت چون برگِ گُلِ دختر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>از همین جا همه تقسیم غنائم کردند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>در کمینند به تاراج برند لشگر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>ترسم این است که گرفتار شوی در گودال</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>می شود با نوک نیزه زیر و رو پیکر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>هر تکانی که سرت بر سر نیزه بخورد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>باز تر میشود این پاره گیه حنجر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>در دل کوفه بود بغض علی پس بردار</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>یک عبایی که بود کاشانه ی اکبر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>قاسم نعمتی </strong></font></p> text/html 2018-08-24T08:56:33+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام http://soogname.mihanblog.com/post/4193 <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>باز قلبم شده بیمار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>زخمیِ معصیتم کاش نگاهم بکنی</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>سر به زیر آمدم ای یار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span id="more-18452"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>بی حیا بوده ام اما منِ رسوا شده را </strong><br></font> <font color="#000099"><strong>پیش خود باز نگه دار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>یوسف فاطمه ازبس که کرم داری و لطف</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>مشکلم حل شده هر بار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>افتخاریست گداییِ در خانه ی تو</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>میزنم در همه جا جار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>اشک بر دیده و العفو الهی به لبم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>با همین گریه و اذکار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>در همین ماه بده اذن سفرْ کرببلا</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>تشنه ام تشنه ی دیدار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>روح الله پیدایی</strong></font></p> text/html 2018-08-24T08:53:36+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام http://soogname.mihanblog.com/post/4192 <p style="text-align: center;"><strong>با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام</strong><br> <strong>باز قلبم شده بیمار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>زخمیِ معصیتم کاش نگاهم بکنی</strong><br> <strong>سر به زیر آمدم ای یار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span id="more-18452"></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>بی حیا بوده ام اما منِ رسوا شده را </strong><br> <strong>پیش خود باز نگه دار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>یوسف فاطمه ازبس که کرم داری و لطف</strong><br> <strong>مشکلم حل شده هر بار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>افتخاریست گداییِ در خانه ی تو</strong><br> <strong>میزنم در همه جا جار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>اشک بر دیده و العفو الهی به لبم</strong><br> <strong>با همین گریه و اذکار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>در همین ماه بده اذن سفرْ کرببلا</strong><br> <strong>تشنه ام تشنه ی دیدار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>روح الله پیدایی</strong></p> text/html 2018-08-24T08:51:38+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف این روزها دلشوره دارم بیش از پیش http://soogname.mihanblog.com/post/4191 <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>این روزها دلشوره دارم بیش از پیش</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>کاری بجز گریه ندارم بیش از پیش</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>این روزها قلب مرا ماتم گرفته</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>باز این لبم نام شمارا دم گرفته</strong><br></font> <font color="#000099"><strong><span id="more-18472"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>این روزها دلشوره دارم مثل هرسال</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>هر شب گریزی میزنم تنها به گودال</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>اما همه ترسم جدایی از تو شد ، آه</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>اینکه نباشد دستک از ماه تو کوتاه</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش با عشق تو در روضه بمیرم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>من ، این منه بی ننگ و بی عرزه بمیرم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش با گریه توانم را بگیری</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>امسال بین روضه جانم را بگیری</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش این ماه محرم با تو باشم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش در این روضه مَحرم با تو باشم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>تا اینکه مارا مادرت درهم ببیند</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>مارا سیه پوش غم و ماتم ببیند</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>کاری بکن غیر از غمت ، غم را نبینم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ماهی بجز ماه محرم را نبینم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>زهراست مارا راهی این جاده کرده</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>مارا برای نوکری آماده کرده</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>فهم محرم را به ما امشب عطا کن</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>راه حسین ابن علی را راه ما کن</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>هر چند که صحرایی از غم تشنه اوست</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>او تشنه بود اما دوعالم تشنه اوست</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>امیرفرخنده</strong></font></p> text/html 2017-10-12T16:14:44+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف برای روضه همین بس که ناگهان زده اند http://soogname.mihanblog.com/post/4190 <font style="font-size: 10pt;" color="#000066"><font style="font-size: 10pt;"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">امام حسین(ع)-گودال قتلگاه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای روضه همین بس که ناگهان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">عزیز فاطمه را سنگ بی امان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">فقط نه سنگ و نه نیزه که عده ای آن روز</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به جسم خسته ی او زخم با زبان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نوشته اند جوانان به سریع و پی در پی</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نوشته اند که پیران عصا زنان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای روضه همین بس که بی رمق افتاد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای روضه همین بس که همچنان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر که تیغ نبوده غلاف آوردند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر که تیر نبودست با کمان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چقدر زخم روی زخم روی زخم آمد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چقدر تیغ فراوان به استخوان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای غارت معجر برای گهواره</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به خیمه های اسیران کاروان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">مصیبت است بگویم که عمه ی ما را</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">زبان که لال شود , خاک بر دهان ... زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">سری به نیزه بلند است وای از این غم</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">سری که بر سر نی بود را چنان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که چند بار سر از روی نیزه اش افتاد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و باز برسر نی پیش کودکان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای آنکه سر از بین کودکان برود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اسیرها چقدر رو به این و آن زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">شکست ابروی او و شکست دندانش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و پاره شد لب او بس که خیزران زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">خرید جنس غنیمت چه رونقی دارد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">در این میانه سری هم به ساربان زده اند</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">رستگار<br></font></span></p></font></font></font> text/html 2017-10-12T16:06:53+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف بیا ببین دلِ غمگینِ بی شکیبا را http://soogname.mihanblog.com/post/4189 <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>بیا ببین دلِ غمگینِ بی شکیبا را</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بیا و گرم کُن از چهره‌ات شبِ ما را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>“من و جُدا شدن از کویِ تو خدا نکند”</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که بی حرم چه کُنَم غصه‌های فردا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong><span id="more-14489"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خیالِ کربُبلایت مرا هوایی کرد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بگیر بالِ مرا تا ببینیم آنجا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>به موجِ سینه زنانت قسم به نامِ توام</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که بُرده گریه‌یِ ما آبرویِ دریا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>گدایِ هر شبم و کاسه گردم و ندهم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به یک نگاهِ کریمانه‌ات دو دنیا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>مرا بِبَر بِچِشَم زیرِ پا مغیلان را</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مرا بِبَر که ببینم به نیزه سرها را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خدا کند که بیایی شبی به روضه‌یِ ما</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شنیده‌ام که به سر سر زدی کلیسا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خوشا به پنجه‌ی راهب که شانه‌ات می‌زد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به آنکه بُرد دلِ راهبان ترسا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>به پیر‌مرد غریبی که شُست گیسویت </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>گرفت از سر و رویِ تو خاکِ صحرا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خوشا به بزم عزاخانه‌اش که تا دَمِ صبح</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شنید پیشِ سرَت روضه‌هایِ زهرا را </strong></font></p><p align="center"><font color="#000066"><strong>چرا بُرید سرت را به رویِ دامنِ من</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چرا نشاند به خون این دو چشمِ زیبا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>چگونه سنگ شکسته جبین و دندانت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چگونه زخم تَرَک داده رویِ لبها را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>به رویِ نیزه سرت بود و خیمه‌ها می‌سوخت </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>رسید شعله و زلفِ تو در هوا می‌سوخت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حسن لطفی</strong></font></p> text/html 2017-10-12T16:04:40+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف خدا کُنَد زِ لبت یک سلام هم باشد http://soogname.mihanblog.com/post/4188 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خدا کُنَد زِ لبت یک سلام هم باشد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>وَ سایه‌ات به سرم مُستدام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بریز گیسویِ خود را به شانه‌های نسیم </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که خوشتر است که ماهم تمام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong><span id="more-14493"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کم است اینهمه دشنام‌های طولانی </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که کوچه کوچه نگاهِ حرام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>گذشتن از گذرِ تنگِ کوچه‌ها سخت است </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>و سخت تر که در آن ازدحام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>فقط نه اینکه پُر از آشناست هر طرفم </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>کنیزِ خانه‌ی‌مان رویِ بام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>شبِ گذشته یتیمت به ضربِ زجر آمد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong> بلورِ خورده تَرَک بی دوام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه حال می‌شوی آن لحظه‌ای که تنهایی </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگر که با تو سنان هم کلام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خدا کُنَد سرِ طفلت نیاُفتد از نیزه </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خدا کُنَد که سرش تا به شام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لباس کهنه‌ی خود را برایم آوردند </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>میانِ کوفه کمی احترام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دلم خوش است که با نیزه‌ی تو می‌آیم </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگرچه فاصله‌ام یک دو گام هم باشد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حسن لطفی</strong></font></p> text/html 2017-10-12T16:02:29+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف دچار درد دو چندان شدیم بعد از تو http://soogname.mihanblog.com/post/4186 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دچار درد دو چندان شدیم بعد از تو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چقدر بی سر و سامان شدیم بعد از تو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بیا ببین ز گریبان پاره معلوم است </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چقدر زار و پریشان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong><span id="more-14510"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نبود باورمان داغ سخت و سنگین ات</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مقیم خیمه الاحزان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سرت بهانه ی خوبی برای گریه شده</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>هر آینه همه گریان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong> سوار نیزه نشین حرم تماشا کن</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اسیر گرگ بیابان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تمام عائله های گرسنه سیر شدند </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به کعب نی همه مهمان شدیم بعد از تو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگر امان بدهد تازیانه خواهم گفت </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چگونه راهی زندان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شبی بدون تو قدر هزار سال گذشت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اسیر شام غریبان شدیم بعد از تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چرا خوشی به من و بچه ها نمی آید ؟؟</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بگو که رخت اسارت به ما نمی آید</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علیرضا خاکساری</strong></font></p> text/html 2017-10-03T14:43:09+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف ما را پناه نیست به جز کشتی نجات http://soogname.mihanblog.com/post/4185 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ما را پناه نیست به جز کشتی نجات</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>راه نجات ماست از این دار مشکلات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بر پرچم سیاه غمش تکیه می کنم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جانم فدای ماتم لب تشنهء فرات</strong><br></font> <font color="#000066"><strong><span id="more-7445"></span></strong><strong>بودند دیو و دَد همه سیراب و می مکید</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خاتم ز قحط آب سلیمان کائنات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>گودال تنگ و روی تن شاه پر ز سنگ</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>نیزه شکسته ها به تنش از همه جهات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از بس شلوغ بود که دیگر نمی رسید</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از روی تل صدای فغان مخدرات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>باز این چه شورش است! خدایا همه زدند</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>با تیغ و سنگ و نیزه در آن همهمه زدند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عماد بهرامی</strong></font></p> text/html 2017-10-03T14:39:56+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف راوی نوشت روی تنت پا گذاشتند http://soogname.mihanblog.com/post/4184 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>راوی نوشت روی تنت پا گذاشتند </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سر را جدا نموده و تن را گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>آقا بگو که بی صفتان روی پیکرت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جایی برای بوسه ی زهرا گذاشتند؟؟</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-13930"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نزدیک عصر بود که زینب اسیر شد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>نزدیک عصر بود تنت جا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رفتند و پیکر همه ی هست فاطمه</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بر روی خاک در دل صحرا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بخشیدی از کرامت خود هرچه داشتی </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پیراهنت برای تماشا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دادی به خاک جسم علی اصغر و ببین</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اکنون به روی نیزه سرش را گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خیز و ببین که راس علی اکبر تورا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>در همجواری سر سقا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تا خون کنند جان و دل زینب تورا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>راس به خون خضاب تو بالا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علی اصغر یزدی</strong></font></p> text/html 2017-09-30T16:48:06+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف کربلا غوغا شد، http://soogname.mihanblog.com/post/4183 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کربلا غوغا شد، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>وای از آن لحظه که خورشید ولا تنها شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همه جا ریخت بهم، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>در دل کرببلا سیل بلا برپا شد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14342"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>زد به میدان ارباب،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مضطرب قلب تمام حرم طاها شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لحظاتی گذشت،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جنگ بین یم خوبی و پلیدیها شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه نمایان جنگی!!، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong> لرزه ای برهمه اندام عدو پیدا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همگی ترسیدند، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زنده انگار اسدالله علی اعلی شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خسته و لب تشنه، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از دل کینه برون نور دل زهرا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تشنگی رنجش داد،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>غرق آتش تن آن لاله ی بی همتا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بی حیا سنگی زد،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خورد با ضربت و پیشانی آقا وا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حال شد روضه شروع،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>وای از آن لحظه که پیراهن شه بالا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چشم یک بد کردار </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خیره بر سینه ی نورانی آن والا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سینه را کرد هدف، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سر تیر از کمر شاه ولا پیدا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بی حیایی نیزه،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زد به پهلویش و خم قامت آن رعنا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بر زمین تا افتاد، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دل آیینه شکست و قد خاتم تا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ضجه زن مویه کنان، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شیون اهل حرم ناله ی واحزنا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>گل باغ زهرا،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پایمال قدم نحس ستمگرها شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ضربه ها پی در پی،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اربن اربا تن قرآن خدا آنجا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عالم ازهم پاشید،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پای ابلیس فرومایه به مقتل وا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>پشت خورشید نشست،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چشم افلاک پر از خون و چنان دریا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لطمه زن شد زینب،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>روی تل مقتل دیگر به خدا برپا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خنجرش حرکت خورد، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سر جدا شد زقفا و همه جا غوغا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دست و پا میزد او،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پاره پاره جگر انسیه الحوراء شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>گفت بنی زهرا،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اولین گریه کن بی سر عاشورا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سر شه شد بر نی،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بوی سیب عطر خوش وادی وانفسا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کشته شد ثارالله،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ذکر مخلوق خدا نغمه ی واویلا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رضا آهی</strong></font></p> text/html 2017-09-30T16:46:58+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف قلبی که با حضور شما پا نمی شود http://soogname.mihanblog.com/post/4182 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>قلبی که با حضور شما پا نمی شود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>محبوب خانواده ی زهرا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>انسان بی حسین چو بیمار لاعلاج</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دردش به هیچ وجه مداوا نمی شود</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14345"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عین هزار سال رکوعش قبول نیست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>قدی که سمت کرببلا تا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تنها نه اینکه زنده کند مرده را حسین</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بی مهر او مسیح، مسیحا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همچون رسالتی که روی دوش مصطفاست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جز او کسی به دوش نبی جا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>روزی به روی سینه ی احمد نشسته بود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>امروز، شمر از بدنش پا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>می خواست از گلو سر او را جدا کند</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خیلی تلاش می کند… اما نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>جز آن که از قفا ببرد از حسین سر</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از کار قاتلش گرهی وا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>امیر عظیمی</strong></font></p> text/html 2017-09-30T16:45:28+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف هل من معین بی کسی اش تا شنیده شد http://soogname.mihanblog.com/post/4180 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>هل من معین بی کسی اش تا شنیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رنگ جمال پرده نشینان پریده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تا شاه بی رمق شد و افتاد روی خاک</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>افسار گرگ های حرامی دریده شد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14325"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>“چون ماهی فتاده به صحرای خون”تنش</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بر روی خارهای مغیلان کشیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>میگفت تشنه ام جگرم سوخته ولی</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>با سنگ و نیزه ناز دهانش خریده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>هر کس رسید زخم به زخمش اضافه کرد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>اعمال کشتنش به درازا کشیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>وقتی سه شعبه بوسه به قلب حسین زد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دنیا خراب،قامت زینب خمیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حسن کردی </strong></font></p> text/html 2017-09-29T15:59:19+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف امیر لشگر من دست من به دامن تو http://soogname.mihanblog.com/post/4179 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>امیر لشگر من دست من به دامن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رباب مانده و امید آب بردن تو </strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>به اهل خیمه سپردم که آب گردن من</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بلند گر نشوی خون من به گردن تو</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14321"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عبای من که نصیب علی شده ماندم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چگونه جمع کنم پاره پاره تن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دو تیر با دو کمان و سپاه مژگان کو؟ </strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه امده سرچشمان مرد افکن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بدون چشم تو تکلیف خیمه روشن نیست</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حصار امن خیامم نگاه روشن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بلند شو که نشیند هر آنکه استاده</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>برای کسب غنیمت نشسته دشمن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بلند شو گره از کار خیمه ها وا کن</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>که چشم بسته حرامی به چشم بستن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>موسی علیمرادی</strong></font></p>